• 09-7407840
 • herzelaw5@gmail.com
 • ראשון-חמישי: 9:00-18:30
Menu

החברה התפרקה? להלן ריכוז זכויותכם כעובדים:

חוק הביטוח הלאומי
מסדיר את ביטוח העובדים אשר מעסיקם קיבל צו פירוק. בהתקיים מספר תנאים זכאי העובד לגמלת ביטוח עבור שכר עבודה ופיצויי פיטורין שלא שולמו לו, עד למקסימום הגמלה הקבועה בחוק – כמפורט להלן

כמו כן זכאי העובד שהביטוח הלאומי יעביר כספים (גמלה) לקופת הגמל שלו, שלא הופקד בהן הסכום הדרוש על ידי המעביד, עד למקסימום הקבוע בחוק הביטוח הלאומי.


תנאי הזכאות לגמלה
   1.הגמלה תשולם לעובד שכיר אם התקיימו כל התנאים הבאים :
   2. צו פירוק שניתן על ידי בית המשפט המחוזי
   3.מינוי נאמן או מפרק
   4. אישור נאמן או מפרק

בעלי הזכאות הינם:
א. עובד שכיר שניתן נגד מעבידו צו פירוק.
ב. קופת הגמל – אם קיים חוב בקופת הגמל שעובד מבוטח בה.
ג. חבר אגודה שיתופית – שהיה חבר במושב שיתופי או בקיבוץ במשך 7 שנים לפחות.
 ד. שאירי העובד – אם נפטר העובד לפני ששולמה הגמלה שמגיעה לו, זכאים שאיריו לחוב שכר העבודה ולפיצויי הפיטורין.

מי לא זכאי להגיש תביעה ?

 • עובד עצמאי
 • בעל השליטה בחברה
 • המחזיק העיקרי במניות החברה
 • מי שלא התקיימו בינו ובין החברה יחסי עובד מעביד
 • בעלי שליטה בחברת מיעוטים
 • עובדים זרים
 • עובדי השטחים השוהים בארץ שלא כחוק

   

מרכיבי השכר הנלקחים בחשבון לצורך תשלום שכר עבודה:

 • משכורת בסיסית, שעות נוספות, פרמיה, עמלות, מענקים, תוספת מאמץ, תוספת מחלקתית ותוספת מקצועית – והכול בכפוף להוכחת הרכיבים כאמור.
 • שכר העבודה שיילקח בחשבון לצורך חישוב הגמלה לא יפחת משכר המינימום המגיע לעובד בהתאם להיקף משרתו
 • גמלה המחושבת כאמור על פי שכר המינימום תשולם לתקופה של עד 12 חודשים.
 • פדיון חופשה– תשלום בעבור מספר ימי החופשה שנותרו לזכותו של העובד עד ליום הפסקת עבודתו, כפי שמופיע בתלוש השכר האחרון, עד למקסימום הימים שניתן לצבור לפי החוק, ובכפוף לחוק חופשה שנתית.
 • דמי הבראה – החלק שלא שולם לעובד עד ליום הפסקת עבודתו, בעבור השנתיים האחרונות.
 • ביגוד – החלק שלא שולם לעובד עד ליום הפסקת עבודתו, בעבור השנה האחרונה.
 • משכורת י"ג – החלק שלא שולם לעובד עד ליום הפסקת עבודתו, בעבור השנה האחרונה.
 • מרכיבי תשלום אחרים, המופיעים בתלוש, ייכללו גם הם בתנאי שהם עונים להגדרה "שכר עבודה" בחוק הגנת השכר

מרכיבי תשלום שאינם נלקחים בחשבון לצורך חישוב הגמלה הם:

החזר הוצאות רכב, טלפון וכו'

הבסיס לחישוב פיצויי הפיטורים יהיה על בסיס הפרמטרים הבאים:

 • שכר עבודה – משכורת. שכר העבודה הנלקח בחשבון לא יפחת משכר המינימום, בהתאם להיקף המשרה.
 • תוספת ותק.
 • תוספת משפחה.
 • תוספת יוקר.
 • תוספת מקצועית.
 •  משכורת י"ג אינה נכללת בחישוב פיצויי הפיטורים

אופן הגשת התביעה

את התביעה לגמלה יש להגיש למפרק או לנאמן (לא למוסד לביטוח לאומי) על גבי טופס תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורין מקור בלבד, בצירוף מסמכים להוכחת החוב.

מסמכים שיש לצרף לטופס התביעה :
  תלושי משכורת אחרונים ממקום העבודה.
   מסמך המעיד על גובה סכומי פיצויי הפיטורים העומדים לזכותו של העובד בקופת גמל בתאריך הפסקת עבודתו.
  אסמכתאות לרצף בעבודה.
  אישור מהבנק או המחאה מבוטלת – מקור, לאימות פרטי בעלי החשבון.

לאחר שהמפרק או הנאמן אישר את התביעה, הוא יעביר אותה למוסד לביטוח לאומי

החלטת הנאמן או המפרק אינה סופית. לפי סעיף 189 ב' לחוק, למוסד לביטוח לאומי יש הסמכות לאשר, לדחות או לחלוק על ההחלטה.

לאחר שתאושר התביעה לגמלה יישלח אל מגיש התביעה התשלום אך ורק לחשבון הבנק שלו. הגמלה

מינוי מנהל מיוחד לבדיקת תביעות החוב

כאשר בית המשפט אינו ממנה מפרק בהליך הפירוק, הכונס הרשמי הוא המפרק הקבוע של החברה. במקרים אלו יבקש הכונס הרשמי למנות מנהל מיוחד לבדיקת תביעות החוב של העובדים.

במצב כזה כל עובד המגיש תביעת חוב ידרש לשלם אגרה על סך כ-311 ₪ לבית המשפט.

בד"כ בדיקת החוב על ידי המנהל המיוחד לא אורכת יותר מ- 90 יום.

האמור לעיל הינו תקציר לנאמר באתר רשם החברות

פרטים נוספים ומפורטים ניתן לראות באתר המוסד לביטוח לאומי .

 

פנו אלינו:

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן