• 09-7407840
  • herzelaw5@gmail.com
  • ראשון-חמישי: 9:00-18:30
Menu

תאונות מדרכה

עוברי אורח רבים נפגעים כתוצאה ממפגעים ו/או מכשולים שונים הנמצאים בדרך בה הם הולכים כגון: בור בכביש או במדרכה, אבני מדרכה בולטות, עצים שקרסו, גזם שהושאר על המדרכה, שמן או לכלוך על הכביש או מדרכה שגרמו להחלקה ולפציעתו של אדם. 

לעיתים פגיעתו של אדם כתוצאה מהתקלות במכשול בדרך היא קשה ביותר עד כדי גרימת נכות קשה ועקב כך נגרמים לנפגע נזקים רבים, לא רק פיזיים אלא גם נזקי ממון.  

מי יפצה את הנפגע במקרים אלה ? על מי מוטלת האחריות ?

רשות מקומית אחראית לשלומם ולבטיחותם של עוברי אורח המשתמשים בדרכים אשר נמצאים בתחומה ואם חלילה נפגע עובר אורח כתוצאה ממכשול ו/או ממפגע בדרך ברוב המקרים הרשות המקומית היא האחראית לכך ועליה לפצות את הנפגע. רשות מקומית אשר לא תקנה ו/או הסירה את המפגע שבתחומה ואדם נפגע תחוייב ברשלנות ויהה עליה לפצות את הנפגע על כל נזקיו.

 עו"ד הרצל חלו הינו בעל ניסיון רב בתחום הנזיקין ונזקי גוף בפרט . עו"ד הרצל חלו ייצג עשרות רבות של אנשים שנפגעו עקב וכתוצאה ממכשולים ו/או מפגעים שהיו במדרכות ו/או בדרך כנגד רשויות מקומיות.   

אחריות רשות מקומית

  1. על פי סעיפים 235 (2) (3),242 (1), ו 249 (11) (29) לפקודת העיריות על רשות מקומית מוטלת האחריות לסלילה ולתחזוקה נאותה של רחובות העיר לרבות מדרכות המשמשות את הציבור הרחב.
  2. על פי הסעיפים הנ"ל , על רשות מקומית מוטלת חובה חקוקה לדאוג לתיקונו של כל רחוב ולמניעה והסרת מיכשולים ו/או מפגעים ברחוב לרבות במדרכות הנמצאות באיזור שיפוטה. הפרת חובה זו מצמיחה את העילה של הפרת חובה חקוקה, אשר בגינה תחוייב הרשות המקומית ברשלנות.
  3. בהסתמך על הסעיפים הנ"ל, נקבע בפסקי דין רבים, כי על רשות מקומית מוטלת חובת הזהירות המחייבת אותה לדאוג לכך שלא יהיו ברחובותיה, לרבות על המדרכות המשמשות עוברי אורח, מיכשולים ו/או בורות ו/או מפגע מכל מין וסוג שהוא .
  4. על רשות מקומית לצפות כי המפגע מהווה מיכשול ויכול לגרום לתאונות ומשום כך מוטלת על הרשות המקומית חובת הזהירות כלפי העוברים בדרך, המחדל שבאי תיקון המפגע מצמיח את עילת הרשלנות.
  5. אחריותה של רשות מקומית לנזקים הנגרמים עקב אחזקה לקוייה של מדרכה לרבות אי הסרת מיכשול ו/או מיפגע מכל מין וסוג שהוא נקבעה בפסקי דין רבים .

ע"א 243/83 עיריית י-ם נ גורדון פ"ד לט(1)113 ",,,מקום שקיימים שקע, בור, או פגם אחר בכביש הציבורי שבתחומי העיריה , אשר מהווים סכנה למשתמשים בו, תהא העירייה חייבת כלפיהם לנקוט אמצעי זהירות סבירים , אשר בכוחם להסיר את הסכנה,או לפחות להרחיקה וזאת ע"י ביצוע תיקון נאות תוך זמן סביר, גידור המקום,, הצבת תמרורי אזהרה,,, מקום שהעיריה לא עשתה כדי להסיר סכנה כנ"ל או כדי להרחיקה,,,דבר הינזקו של אדם פלוני, בשל היתקלו במקום הסכנה ייזקף לרשלנותה".

בע"א  2004/92 עיריית קריית אונו נ שחם: " אין לצפות כי עוברי אורח בערים יהלכו כשרשיהם מושפלים ועיניהם בקרקע כדי להימנע ממהמורות ומכשולים ברחובה של עיר"   

הדברים האמורים לעיל אינם חלים רק על תאונות מדרכה אלא גם על מקומות ציבוריים אחרים כגון: פארקים מדשאות וגנים ציבוריים,מגרשי משחקים, בריכות שחיה ציבוריות, חוף ים וכו'

עו"ד הרצל חלו מתמחה בתביעות בגין נזקי גוף שנגרמו במקומות ציבוריים לרבות מדרכות, פארקים, מגרשי משחקים, כבישים, בריכות שחיה , חוף הים, בתי מלון וכו'  .

פנו אלינו:

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן